Tất cả hệ thống đang hoạt động

Đăng nhập để xem trạng thái chi tiết của cửa hàng

Không có vấn đề
Bảo trì
Giảm sút chất lượng
Sự cố một phần
Ngừng hoạt động
Trạng thái theo vùng dịch vụ
Customer Portal
Không có vấn đề
Warehouse System
Không có vấn đề
Fulfilment Center
Không có vấn đề
Delivery System
Không có vấn đề
Reports & Dashboards
Không có vấn đề
Tracking & Notifications
Không có vấn đề
Integrations
Không có vấn đề
Cost Calculator
Không có vấn đề

Một số vấn đề ảnh hưởng đến tỷ lệ nhỏ các cửa hàng có thể không được phản ánh tại đây.